Color Xerox Image: "Enantiodromia"
Enantiodromia
Image 7: "Enantiodromia"
Previous imageNext image
Thumbnail Gallery